Algemene voorwaarden

Beschermingsmaatregelen en Belangrijke Mededelingen:
Wij nodigen elke potentiële koper of gebruiker uit om onze algemene verkoopvoorwaarden zorgvuldig door te nemen voordat u een aankoop doet.

De gehele inhoud van de website Stellers.eu, waaronder de merknaam, het design, de structuur, de teksten, de content en de afbeeldingen, valt onder auteursrechtelijke bescherming. Het is niet toegestaan om enig deel van deze site te gebruiken voor andere doeleinden zonder voorafgaande toestemming. Het printen van pagina’s is beperkt tot persoonlijk gebruik. Illegale reproductie of verspreiding van de site of delen ervan is verboden, strafbaar en zal actief worden aangevochten met alle beschikbare juridische middelen.

De website is een eigendom van Stellers en wordt beheerd door Stellers, gevestigd op Vullerstraat 3, 3680 Maaseik, met BTW-identificatienummer BE 0829.956.150. Facturen uitgegeven door Stellers zullen overeenstemmen met deze informatie.

Hoewel Stellers uiterste zorg besteedt aan de nauwkeurigheid van de informatie op de website, wijst Stellers elke aansprakelijkheid af voor eventuele onjuistheden in deze informatie en de directe of indirecte gevolgen daarvan.

Alle handelsmerken, productnamen en beelden gerelateerd aan het assortiment zijn eigendom van Stellers.

Leveringsvoorwaarden:

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze leveringsvoorwaarden gelden voor alle offertes, bestellingen en contracten van Stellers. Klanten gaan automatisch akkoord met deze voorwaarden zodra zij een offerte accepteren of een bestelling plaatsen.

Artikel 2: Aanbiedingen en Contracten

2.1 Aanbiedingen van Stellers zijn niet-bindend en kunnen op elk moment worden herzien of ingetrokken, met beschikbaarheid als uitgangspunt. Prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast.

2.2 Overeenkomsten komen tot stand zodra Stellers een bestelling heeft geaccepteerd. De klant ontvangt een bevestiging per e-mail, die als definitief en bindend wordt beschouwd. Stellers heeft het recht om bestellingen af te wijzen of extra voorwaarden te vereisen.

2.3 Registraties van bestellingen, betalingen, en leveringen door Stellers worden beschouwd als accuraat, behalve in geval van tegenbewijs. Elektronische communicaties dienen als geldig bewijs binnen het wettelijk kader.

Artikel 3: Prijzen en Betalingsvoorwaarden

3.1 De prijzen van de producten en diensten die worden aangeboden zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele verzend- en betalingskosten.

3.2 Verzendkosten worden berekend op basis van het land van bestemming en het gewicht van het pakket, en worden verzekerd verzonden door Stellers. Een overzicht van de verzendkosten per land, inclusief BTW, vindt u in de bijgevoegde tabel.

Afhalen bij ons kantoor is kosteloos, maar vereist een voorafgaande afspraak. Houd rekening met de geldende levertijden.

3.3 Betalingen in onze webshop kunnen worden verricht via de meest gangbare online bankiermethoden, PayPal, creditcard, Mastercard, Bancontact/Mister Cash, of door vooruitbetaling via bankoverschrijving.

3.4 Facturen moeten binnen 14 werkdagen na de factuurdatum volledig worden voldaan, zonder aftrek of verrekening. Bij overschrijding van deze termijn behoudt Stellers zich het recht voor om vanaf de vervaldag een rente van 2,75% per maand in rekening te brengen, waarbij een deel van de maand als volledige maand wordt beschouwd. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, zal Stellers een herinnering sturen en kan een administratiekost van €6,81 in rekening worden gebracht. De per e-mail verzonden orderbevestiging geldt als factuur.

3.5 Als na het versturen van een tweede herinnering de betaling nog steeds niet, gedeeltelijk niet, of niet binnen de gestelde termijn is voldaan, heeft Stellers het recht om buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De klant is ook verplicht de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten te betalen.

3.6 Kortingscodes kunnen na het plaatsen van een bestelling niet meer worden toegepast door onze klantenservice.

Artikel 4: Bestelproces en Communicatie

4.1 Stellers draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele misverstanden, schade, vertragingen of onduidelijkheden in bestellingen en communicatie die ontstaan door het gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen de klant en Stellers, of tussen Stellers en derde partijen, in het kader van de klantrelatie. Bij vragen of klachten committeert Stellers zich ertoe binnen twee werkdagen te reageren en zal proactief werken aan een oplossing.

Artikel 5: Bezorging en Bezorgtijden

5.1 Bezorgingen worden uitsluitend gedaan op het adres dat door de klant is opgegeven.

5.2 De opgegeven bezorgtijden dienen als richtlijn en niet als absolute deadline. Stellers is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het overschrijden van deze bezorgtijden.

5.3 Een product wordt als geleverd beschouwd zodra het door de ontvanger is ondertekend bij ontvangst.

5.4 Stellers behoudt zich het recht voor om bestellingen in meerdere zendingen te leveren.

5.5 Er geldt een standaard minimale bezorgtijd van één dag en een maximale termijn van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen staat op de productpagina. Na deze periode heeft de klant het recht de koopovereenkomst te ontbinden zonder formele aanmaning, alleen als de volledige bestelling niet is geleverd. Bij deelleveringen vervalt dit recht. Bestellingen van producten die op aanvraag, in voorbestelling of nabestelling zijn, kunnen niet worden geannuleerd.

5.6 Indien een product op voorraad is en voor 17:00 uur besteld, wordt het dezelfde dag nog verzonden. Meestal arriveert de bestelling de volgende dag op het afleveradres. Afhankelijk van de grootte van het pakket kan de levering echter 1 tot 3 werkdagen duren. Als u een verzendbevestiging ontvangt en het pakket arriveert niet binnen 3 werkdagen, neem dan contact op met onze klantenservice.

5.7 Bij het plaatsen van een bestelling is het opgeven van een geldig telefoonnummer vereist om de zending te kunnen verzekeren en om contact op te kunnen nemen bij eventuele problemen. Als een ongeldig telefoonnummer wordt opgegeven, kan dit de verzekerde verzending beïnvloeden of contact bij problemen verhinderen.

5.8 Voor ieder product worden eventuele afwijkende bezorgtijden specifiek vermeld.

Artikel 6: Afhandeling van Verkeerde Leveringen

6.1 Klanten dienen bij ontvangst direct te controleren of het geleverde product overeenkomt met wat er besteld is. Mocht er na ontvangst een discrepantie tussen het geleverde en de bestelling worden vastgesteld, dan dient de klant dit binnen twee dagen via e-mail aan info@stellers.eu te melden. De klant krijgt dan de keuze tussen het ontvangen van een nieuwe levering of een terugbetaling. Voor alle gerelateerde zaken omtrent bestellingen en leveringen dient hetzelfde e-mailadres gebruikt te worden. Stellers streeft ernaar om binnen twee werkdagen te reageren op elke melding van onjuiste levering.

Artikel 7: Bestelling Annuleren

7.1 Klanten hebben het recht om binnen zeven werkdagen na ontvangst van hun bestelde product(en) de koopovereenkomst met Stellers zonder opgave van redenen te ontbinden. Voorwaarde is dat de productverpakking ongeopend en het product ongebruikt is.

7.2 Om een overeenkomst te annuleren binnen deze termijn, moet de klant dit schriftelijk (via e-mail of brief) kenbaar maken aan Stellers. Het product moet, in overleg met Stellers, teruggestuurd worden naar een door Stellers aangegeven retouradres. De verzendkosten en het risico van het terugsturen zijn voor rekening van de klant.

7.3 Als de klant al betalingen heeft gedaan op het moment van ontbinding van de overeenkomst conform artikel 7, zal Stellers deze betalingen binnen veertien werkdagen na ontvangst van het geretourneerde product terugbetalen aan de klant. Het terug te betalen bedrag zal nooit hoger zijn dan de totale aankoopprijs van de geretourneerde producten, exclusief verzendkosten.

7.4 Stellers behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of slechts een deel van het betaalde bedrag terug te betalen als er vermoedens zijn dat het product geopend, gebruikt is, of beschadigd is door toedoen van de klant.

7.5 Bedragen onder de €10 zullen door Stellers altijd worden omgezet in winkelkrediet. Stellers behoudt zich het recht voor om in overleg met de klantenservice van deze regel af te wijken.

Artikel 8: Productretour

8.1 Het is altijd mogelijk om producten naar Stellers terug te sturen, al hopen we dat dit niet nodig zal zijn. Voor een succesvolle retourzending moet aan enkele voorwaarden worden voldaan, die in de onderstaande secties worden beschreven.

8.2 Cosmetica en bepaalde kappersproducten die direct contact maken met de huid of haren, gekenmerkt als hygiëneproducten, kunnen enkel geretourneerd worden als ze ongeopend en ongebruikt zijn, inclusief de originele verpakking in ongeschonden staat.

8.3 Gebruikte kappersscharen worden om hygiënische redenen niet geaccepteerd voor retour. Deze kunnen enkel worden geretourneerd op basis van visuele inspectie zonder gebruik.

8.4 We behouden het recht voor om retourzendingen te weigeren die niet voldoen aan onze voorwaarden of waarbij de juiste retourprocedure niet is gevolgd.

8.5 Producten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd, mits er een schriftelijk retourverzoek is ingediend.

8.6 Het volledige aankoopbedrag, exclusief de initiële verzendkosten en kosten voor de retourzending, wordt vergoed, tenzij de retour het gevolg is van een fout van onze kant. In dat geval worden ook de verzendkosten vergoed. Bij de retour van deelbestellingen wordt het betaalde verzendbedrag pro rata berekend.

8.7 Als door het retourneren van een of meerdere producten de totale waarde van de bestelling onder de drempel voor gratis verzending valt, wordt alsnog €5,80 aan verzendkosten in mindering gebracht op het te restitueren bedrag.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Stellers is vrijgesteld van het vervullen van enige verplichting tegenover de klant als zij wordt gehinderd door omstandigheden buiten haar schuld om, die volgens de wet, juridische handelingen of algemeen aanvaarde normen niet aan haar toegerekend kunnen worden.

Artikel 10: Voorbehoud van Eigendom

10.1 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de klant nadat alle verschuldigde bedragen uit hoofde van enige overeenkomst volledig aan Stellers zijn voldaan. Het risico van de producten gaat over op de klant vanaf het moment van aflevering, waarbij de klant tekent voor ontvangst. Tot dat moment ligt het risico van het transport bij Stellers.

Artikel 11: Intellectuele Eigendomsrechten

11.1 Klanten zijn verplicht om de intellectuele en industriële eigendomsrechten op de door Stellers geleverde producten volledig en onvoorwaardelijk te erkennen en te respecteren.

11.2 Stellers biedt geen garantie dat de geleverde producten geen inbreuk maken op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden en is niet aansprakelijk voor claims van derden die beweren dat een product van Stellers inbreuk maakt op hun rechten.

Artikel 12: Beperking van Aansprakelijkheid

12.1 Stellers is alleen aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door opzet of ernstige nalatigheid van Stellers, tot een maximum van de factuurwaarde van het betreffende product.

12.2 Stellers is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door typografische fouten, inaccuraat weergegeven informatie, of andere informatiefouten op de website, zelfs niet als Stellers hierover is geïnformeerd.

12.3 Stellers draagt geen verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van allergische reacties op producten, zelfs niet als Stellers hierover is ingelicht.

Artikel 13: Verwerking van Persoonsgegevens

13.1 Persoonlijke gegevens ingevoerd door klanten worden opgenomen in een databestand en uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van bestellingen en voor marketingdoeleinden van Stellers.

13.2 Persoonsgegevens van klanten zullen door Stellers niet verkocht of verhuurd worden aan derde partijen.

Artikel 14: Algemene Bepalingen

14.1 Als een klant een bezorgadres aan Stellers doorgeeft, mag Stellers alle bestellingen naar dit adres versturen, tenzij de klant expliciet een ander afleveradres opgeeft via schriftelijke communicatie (e-mail, fax, brief).

14.2 Eventuele tijdelijke afwijkingen van deze voorwaarden door Stellers, hetzij expliciet of impliciet toegestaan, tasten het recht van Stellers niet aan om later strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen. Klanten kunnen geen rechten ontlenen aan de flexibele toepassing van deze voorwaarden door Stellers.

14.3 Stellers behoudt zich het recht voor om op elk moment deze voorwaarden en de inhoud van de Stellers website te wijzigen.

Artikel 15: Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

15.1 Op alle rechten, plichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden zelf, is Belgisch recht van toepassing.

15.2 Geschillen tussen partijen worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter in Tongeren, België.

BTW-nummer: BE

Bankgegevens:

  • Naam: Stellers
  • Bank: KBC Bank
  • IBAN: BE1
  • BIC:

Uw bestelling wordt verwerkt en verzonden zodra uw betaling is ontvangen.

Laatst bijgewerkt op: 17/02/2024

Voor vragen over uw bestelling kunt u contact opnemen via info@stellers.eu.